اميرجواهری لنگرودی :عکس ها از ابعاد جنایات سخن می گویند! به یاد یاران قتل عام شدگان شهرم لنگرود

برای دیدن متن کامل همراه با تصاویر این جا کلیک کنید

به یاد یاران، قتل عام شدگان شهرم لنگرود

 عکس ها از ابعاد جنایات سخن می گویند!

به یاد یاران 
قتل عام شدگان شهرم لنگرود

 *************

اميرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

  تابستان  ۱۳۹۰- سپتامبر ۲۰۱۱                                           

 

این نوشته را تقدیم می کنم به :

دختران و پسران، همسران و برادران، خواهران

و مادران، پدران وهمشهریان مقاومم

 بقول شاملوی بزرگ : 

برای آنان که عشق شان زندگی است ….

و نه آن دیگرانی که می سازند

دشنه

برای جگرشان

زندان

برای پیکرشان

رشته

برای گردن شان   

یادداشت توضیحی:

 من این مطلب را دردو تابستان پیشین با سه عکس که در پایان همان نوشته عینا چاپ شد،انتشار دادم.

 پاسخ های دریافتی و ایمیل ها و پیغام های شفاهی وتلفنی ودریافت اسامی جدید اعدامیان برای تکمیل لیست،اززادگاهم لنگرود، آنچنان من رابه شوق کشاند، توگویی توانستم ارج این کارکوچکم – که تنها به حرمت آن جان ها و به ثبت رساندن- ابعاد آن جنایت تاریخی فراهم آمده بود- را ازآن همه قدرشناسی خانواده های اعدامی بگیرم. عکاس جسورشهرمان نه درفضای تابستان امسال بلکه همان شهریور، دوربین بدست به لنگرود رفت وکاری راعرضه داشت که بمثابه سند جنایت رژیم اسلامی دراینجا با هم می بینیم. به احترام یاد همه آن جان های عاشق با اضافاتی چند ازاسامی دریافتی وتدقیق سندقبلی، آنرا دیگربارانتشارمی دهم . همچنان منتظریاری،تکمیل ودریافت عکس ،انعکاس خاطره ای ازهرکدام ازاین عزیزان،برای – انتشارکتابی- که دراین باب درآینده،در دست تهیه خواهم داشت. چشم انتظارراهنمایی واظهارنظرهمه شما یاران بیشمارم هستم تااین دفترراتکمیل وتکمیل ترسازیم .

  انگيزه اين نوشتار:

  هم اکنون سی سال سال از تابستان ۶۰ وبیست و سه سال از قتل عام خونین تابستان ۶۷، یعنی دو کشتار جمعی فعالان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی ایران وبیش از سه دهه از موجودیت نظام جهنمی حاکمیت خون و جنون و جنایت می گذرد. نسل و تباری که جهان را زیبا و برای همه می خواست ، تاوان اعتراض درامر دفاع از آرمان خواهی هایش را با خون خود پرداخت.  نظامی که نمی خواست و نتوانست، آرمان زیبای آنان را پاس بدارد . از اینرو یکایکشان را به خاک و خون انداخت و این عزیزان را در مکان های بی و نام نشان ، مدفونشان ساخت.

 از نگاه من؛ زندان، شکنجه، کشتارواعدام ، پاسخ همیشگی حاکمیت های سرکوبگردونظام سلطنتی ودیکتاتوری اسلامی به مبارزات مردمان ایران علیه ظلم، تباهی وبی عدالتی درکشورما بوده وبه عنوان بخشی ازتاریخ و زندگی ما باید ثبت گردد و به آیندگان سپرده شود.

 درایران بعد ازقیام ۵۷ ما شاهد فوج وسیع دستگیری هایی که، خیابان ها، محله ها،مدارس،دانشگاه ها، کارگاه ها وکارخانه ها، کتابفروشی ها وچاپ خانه ها،روستا ها را دربرمی گرفت ودرقتل عام خونين سالهای ۶۰ و۶۷و درتمامی بیش ازسه ده حاکمیت سیاه شان، حکومتگران نشان دادند که کوچکترین اعتراضی رابرنمی تابندوهرحرکتی راسرکوب وبا خشونت وکشتارپاسخ خواهند گفت و اززدن هیچ مخالفی خودداری نخواهند کرد .

 شهرکوچک شما لی ما لنگرود نیزازاین کُشتارنفرت انگیزوهولناک بی نصیب نماند. من نیزچون دیگرهمشهریانم، بخش معینی ازاین جوانان پاک باخته را می شناختم. آنچه که قطعی است؛ هیچ یک ازاینان برای منافع شخصی شان به رودررویی با نظام برنیامده بودند. بلکه دفاع ازمنافع مردمان وایستادگی دربرابرنظام های انسان ستیز،موجب قتل آنان گردید .

          تعداد قتل عام شدگان نسبت به جمعیت شهری چون لنگرود، بیش ازهرچیزنشانه ابعاد وسیع سبوعیت آدم خوارانه این دونظام ،خاصه نظام آدم سوزاسلامی است . ما وظیفه داریم که نام این عزیزان را درحافظه تاریخی مردمان ما مدام زنده کنیم  .

    امید آنکه این تلاش کوچک ام ، بعنوان اولین قدم ،دوستان دیگررا نیزبه این کار، تشویق کند وبه شوق وا دارد تا زمانی بتوانیم ،اسامی فرد فرد قتل عام شده گان کشورمان را ازکوچکترین دهات وقصبات گرفته تا بزرگترین شهرها را به ثبت برسانیم.

  پرونده مستند این جنایت باید دربرابرافکارعمومی بشریت مترقی قرارگیرد تاسند دادخواهی و محکومیت آمران وعاملان آن به جرم » جنایت علیه بشریت» درپیشگاه دادگاهی بین المللی عرضه گردد.

   می دانم ؛آنچه دراین فهرست آمده ،هنوز کامل نیست . درتکمیل این اقدام ازهمشهریان داغدیده ام ، بویژه مادران، پدران،همسران، فرزندان ،خواهران وبرادران ووابستگان جان باختگان قتل عام ها، یاری می طلبم تا نام های ناشناس، سال تولد، وضعيت شغلی، محل اعدام، بويژه عکس افراد و وصیت نامه های آنان را دراختیارم نهند ودرصورت امکان یاد وخاطره ای ازآنان می تواند به این نام ها، رنگ و جانی تازه ببخشد.

وظیفۀ تک تک ما، حفظ خاطرات این عزیزان است. نگذاریم غبارزمان چهرۀ شجاع و دوست داشتنی شان را که گناهی جزعشق به انسان نداشتند، کدرکند.

      همچنان براين باورم که :»دراين ميان حتی يک نام را هم،نبايد فراموش کرد!»

 نکاتی چند درباره‌ی عکس‌های قبرستان (وادی) لنگرود

 درضلع جنوب غربی گورستان عمومی شهرلنگرود وقبل ازرسیدن به آرامگاه‌های خانوادگی از راهی که وجود دارد، 8هشت گورنامشخص که با سیمان رویشان راپوشانده بودند به چشم می‌خورد. این گورها متعلق به قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰ درزندان‌های ایران هستند که متاسفانه دربیشترشهرهای ایران می‌شود آن‌ها را یافت؛ چنانکه در عکس‌هایی که روز سوم شهریور۸۷ گرفته‌شده‌اندمی‌بینید،درماه‌های اخیرخانواده هادرلنگرود توانستند، نام فرزندان خود رابرسنگ کوچکی روی گورها قراردهند. اگرچه دقیقاًمشخص نیست که گورها از آن کیست، اما همین با استفاده ازتنها نشانی است که جلادان اسلامی به خانواده‌ها داده‌اند.

قربانیان این گورها که غالباً ازاعضای سازمان مجاهدین ودیگرگروههاهستند، ازسمت شمال به جنوب عبارتند از: اسدالله اخوان اقدم، علی‌اکبرجعفری،علی شعبانی، محمد نجاتی، محمد صفری، سیدابولقاسم میرناطقی لنگرودی، یک گورهنوزنامشخص ومحمد رضا شریعتی. همچنین باید به این نکته توجه داشت که این افراد تنها قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی دردهه‌ی۶۰درلنگرود نیستند وتعداد نامشخصی اززندانیان قتل‌عام شده طی سال‌های ۱۳۶۰ و۱۳۶۷شمسی درلنگرود درگورهای گوناگونی درگورستان «وادی» پراکنده‌اند. یکی دو نمونه از این گورها که یا سیمان یا قراردادن سنگ یا آجرتوسط افرادی که با تحقیقاتی سخت موفق به پی بردن به جایگاه تقریبی برخی قربانیان شده‌اند، مشخص شده است که درعکس‌ها می‌بینید. 

نکته‌ یی که باید بیش ازهرچیزمورد توجه قرارگیرد ساخت وسازهای جدیددراین وادی است. ساختمان جدید غسالخانه که درپشت قطعه‌ی ۱۳«وادی» ودرهمان ضلع جنوب غربی گورستان ساخته شده است. روی بسیاری ازگورهای قربانیان کشتار زندانیان سیاسی درسال‌های دهه‌ی  ۶۰را پوشانده است. خود قطعه‌ی ۱۳نیز که درحال خاکبرداری وآماده سازی وقطعه‌بندی است، احتمال می‌رود گورگروهی دیگری درخود داشته باشد که رژیم با این عمل آن رابرای همیشه از بین خواهد برد. وبا توجه به ساخت و ساز‌های دردست اقدام، مثل مسجد وادی که درهمان محل در حال ساخت است، بیم آن می‌رود که مزدوران رژیم قصد پوشاندن گورها را داشته باشند.

دونکته پایانی آنکه؛

 الف :با همه تلاش رژیم برای به فراموشی کشاندن این دسته ازگورها،با پرشدن گورستان شهر،وبا آباد سازی به ناگزیریگانه قبرستان عمومی شهر،ساختمان جدیدی درمنتهی الیه گورستان (عکس شماره۱۹) طی سال های اخیرساخته اند که درحکم مسجد و محل شتشوی مرده هاست . دسته ای ازگورهای این عزیزان درجلوی آن ها و جنب این ساختمان جای گرفته است که همواره توسط مردم و جوانان چهره اشنا با قراردادن دسته های گل ، آن گورها را به روز نگهمیدارند .

ب : دیگراینکه درگرما گرم به خیابان امدن جوانان بعد ازخرداد هشتاد وهشت درستیزبادیکتاتوری اسلامی درپویش مبازه ضد استبدادی ورهایی ازستم دیکتاتوری موجود،جان هایی چند ازجوانان شهرما یکی درشنکجه گاه کهریزک ( امیرجوادی فر لنگرودی ) دانشجووساکن تهران، دیگری (سینا آرامی) درگلوله باران خیابان وآن دیگری(مرتضی کیمیایی) دانشجوی سال آخر حقوق دردرگیری خیابانی جان باخت وبه خون غلطید.دراین جا یاد و نام دو تن ازآنان را درپایان این مقاله افزدم .متاسفانه چیز زیادی ازمرتضی کیمیایی بدستم نرسیده ودرجایی ندیده ام .درانجام این کاربه یاری افراد فامیل ودوستان اونیازمندم.

باردیگربا مسئولیت یاد آورمی گردم؛ برای تدقیق این سند و به ثبت رساندن تاریخی آن بعنوان یک وجه ازمستند سازی ، بازگویی و روشنگری، درمقابل بیش ازسه دهه جنایت حاکمان اسلامی درایران، هرحد ازاطلاعات دریافتی ازلنگرود می تواند این نوشته را،غنی ترساخته وآنرا بعنوان یک سند دادخواهی مورد استفاده خانواده های اعدامیان وجان باختگان راه آزادی درصحنه دادگاههای صالحه قراردهد. درانجام این وظیفه به توجه شما یاران بیشماروهمشهریان مسئول وآزادیخواهم نیازمندم . چنین بادا!

یادشان زمزمه مستان باد !                                               

*********           
لیست جانباختگان شهرستان لنگرود

  ۱- اخوان اقدم لنگرودی                  ناصر                            سازمان فدائیان خلق ایران(۱۶آذر)

 ۲ – اخوان اقدم                         ا سدالله                                         اعضاء هوادار سچفخا       

۳ – اصغر خانی                           مجتبی                                  سازمان مجاهدین خلق ایران

۴ – اصغرنژاد                            امیر                                          اعضاء هوادار سچفخا

۵ – امجدی                                 رحیم                                  سازمان مجاهدین خلق ایران

۶ – استوار                                موسی                                 سازمان مجاهدین خلق ایران

۷– اسماعیل نژاد                         مرتضی                                سازمان مجاهدین خلق ایران

۸ – ادیب مرادی لنگرودی            محمد صادق                             سازمان مجاهدین خلق ایران

۹- ادیب مرادی لنگرودی              مسعود                                   سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰ – ارغند                              قنبر                                          اعضاء هوادار سچفخا

۱۱ – اکبری دهبنه ای                 علی اکبر                                 سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲ – اکبری                             حسن                                     سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۳ – بابائی                             بهروز                           اتحاد مبارزان کمونیست ایران (سهند)

*۱۴ – بابائی پور                    محمود                        چپ دمکرات ( مقطع قبل ازقیام بهمن ،

                                                                                                   توسط عوامل شاه)

۱۵ – باطبی شلمانی                   محمود                                      سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۶- شبرنگ لنگرودی               مهران                                       سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۷- عربزاده بحری                  حامد  15 ساله                              سازمان مجاهدین خلق ایران

 ۱۸ – بذری                             کامبیز                                      سازمان مجاهدین خلق ایران

*۱۹– بنده خدای لنگرودی          کامران (هادی)                  اعضاء سچفخا  (زمان شاه اعدام شد)

۲۰ –  پیراسته                          طیبه                          درمقطع قیام تیر خورد وروی چرخ نشست

 و از قبل این حادثه جان سپرد                                                      سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۱ – پور حشمتی                    ؟                                              سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۲– ترابی لنگرودی                منیژه (فاطمه)                                 سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۳ –  ترابی لنگرودی               منیره ( مینو)                                سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۴ – جواهری                      سید جلیل                         اتحاد مبارزان کمونیست ایران ( سهند)

۲۵ – جعفری                         عباس                                       سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۶ – جعفری                        علی اکبر                                    سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۷ – حامدی                         علی                                          سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۸ – حامدی                          رضا                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۹ – حبیبی                           فرزانه                                             ؟

۳۰ – حسینی                         علی                                         سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۱ – حمیدی                         گلی                                          سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۲ – حسن پور                     احمد                                           اعضاء هوادار سچفخا

 ۳۳ – حسن زاده                      علی                                         سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۴ – حسن زاده                     فریدون                                     سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۵ – حداد زاده                      زهره السادات                             سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۶ – حسن زاده                      قاسم                                       سازمان مجاهدین خلق ایران

 ۳۷- خاوری لنگرودی          سیدمیرعلی نقی                 روحانی نماینده مجلس شورای اسلامی

                                 به جرم طرفداری ازمهدی هاشمی ( داما د حسینعلی منتظری) اعدام شد    

 ۳۸ – خدا پرستی                     حسین                                      سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۹– خدا پرست                    ناصر                                         سازمان مجاهدین خلق ایران

 ۴۰ –  خدامی                          مجید                                      سازمان مجاهدین خلق ایران 

 ۴۱ – خیرخواه لنگرودی          علی                                      سازمان رزمنده گان طبقه کارگر

۴۲ – خشکدامن (گلباغی)           رحمت                 سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

                                                      در کردستان جان خود را در راه آزادی و برابری نهاد.

 ۴۳ – دواتچی لنگرودی            مجتبی                                     سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۴ – دهقان نژاد                    علی                                         سازمان مجاهدین خلق ایران 

۴۵ – دیانک شوری                منصور                           سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)

۴۶ – ذبیحیان لنگرودی            مهدی ( صاحب)                            سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۷ – ذبیحیان لنگرودی            مکرم پور رضا                              سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۸ – ذبیحیان لنگرودی            ابراهیم                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۹ – ذبیحیان لنگرودی             سکینه ( پروانه )                          سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۰ – راسخی                      تقی                                            سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۱ – راسخی لنگرودی            معصوم                                     سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۲ – راسخی لنگرودی            مهدی                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۳ – رسولی                         ؟ ( نام پدرعلی )                     تعلق سازمانی نداشت( سال۷۴،

                                                           شب بازداشت موقت، بعد از۵  ساعت اعدام گردید)

۵۴  –  رزاقی                          رسول                                    سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۵ – رضایی یگانه دوست         احمد                              سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت)

۵۶ – رصدی اعتماد لنگرودی     سید احمد                       عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران

۵۷ – رضوی لنگرودی            مجتبی                                           ؟

۵۸ – رمضانیان                     حسن                                           خط 3        

۵۹– روحی دهبنه ی              عبدالله                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۰– رهبر                            محمود                                     سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۱– رهبر دریاسری                   ؟                                            ؟

۶۲– زینالی                            کاظم                                       سازمان مجاهدین خلق ایران

                                                   به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد. 

۶۳– سلطانپور(سلطاندوست) لنگرودی      ؟                                   ؟

۶۴– سالمکار                         عطا                                       سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۵–شریعتی                        غلامرضا                                  سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۶- شریعتی                        محمد رضا                                سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۷– شعبانی                         عبدالجبار                                  سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۸– شعبانی                           علی                                       سازمان مجاهدین خلق ایران

                                                  به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد.

 ۶۹– شهدی                           سهراب                              سازمان مجاهدین خلق ایران

۷۰– شهیدی                         سیعد قاسم(بهزاد)                        سازمان مجاهدین خلق ایران

۷۱– شیرازی                       ابراهیم                                    سازمان مجاهدین خلق ایران

۷۲- شیرازی                         طیبه                                    سازمان مجاهدین خلق ایران

                                                              در مراسم شب عقد دستگیر شد و تیر باران شد.

۷۳– صادقی                         راشد                                      سازمان فدائیان خلق(۱۶ آذر)

۷۴– صادقی                         مهران                                    سازمان مجاهدین خلق ایران

۷۵– صدرایی نجفی اشکوری لنگرودی   حسین( اقدامی)                 سازمان فدائیان خلق(۱۶آذر)

۷۶– صدرایی نجفی اشکوری لنگرودی        علی                         سازمان فدائیان خلق(۱۶ آذر)

۷۷ – صمد پور                        فریبرز                                     اعضاء هوادار سچفخا

  ۷۸ – صفری                         محمد                                   سازمان مجاهدین خلق ایران

*۷۹– صفری لنگرودی (دکترای شیمی از انگلیس)          نادر      سازمان مجاهدین خلق ایران

 (اعدام زمان شاه)

۸۰– ظفری                           محمد                                      سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۱– طاهر پور گلسفیدی           بهرام                                                    ؟

۸۲– عبدالهی                       عبدالله                                      سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۳– عزیزی                        احمد                                       سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۴– عزیزی                        هرمز                                      سازمان مجاهدین خلق ایران

                                                 به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد.

۸۵– عرفانی                       داریوش(دارا)                            سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۶– غلامیان لنگرودی            احمد(هادی)                      رهبری سازمان اقلیت بعد از انشعاب 

۸۷– غلامی نژاد                  تقی                                     گرایش سیاسی به سازمان فدائیان

                                 خلق ایران (اکثریت) درملاقات با برادرش در زندان مالک اشتر لاهیجان 

* ۸۸– فرجودی کیاکلایه         حسن ( معروف به حسن دایی)         سچفخا ( اعدام درزمان شاه)

۸۹– فرهادیان لنگرودی         ناهید                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۰– فرهادیان لنگرودی         فیروز                                      سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۱– فخر یاسری                 فیروز(پیروز)              سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۹۲– فلاح پور                    بیژن                                         سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۳– قبادی                        سید محمود                                  سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۴– قربان نژاد                  منیر                                          سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۵– قربان پور                  قربانعلی                                      سازمان مجاهدین خلق ایران      

 ۹۶ –  قریشی لنگرودی          رضا                                    سازمان رزمنده گان طبقه کارگر           

 ۹۷- کاظمی         زین العابدین (عبدی)                               کاندید سازمان چریکهای فدایی

                                                                 از شهرستان لنگرود، بعد از انشعاب با سازمان فدائیان خلق(۱۶ آذر)

 ۹۸ –  کریمی                  صادقی                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۹– کیابی                       امین(علی)                                   سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰۰– کیاکلایی                   سید صادق                                         ؟

۱۰۱– لنگرودی                  مینا                                         سازمان مجاهدین خلق ایران 

۱۰۲– ؟                          علی                                         سازمان مجاهدین خلق ایران 

 ۱۰۳– ؟                         نادر                                          سازمان مجاهیدن خلق ایران 

۱۰۴- لنگرودی                زهرا                                          سازمان مجاهدین خلق ایران 

۱۰۵- لنگرودی                قاسم                                          سازمان مجاهدین خلق ایران 

۱۰۶– لنگرودی                منیژه                                                    ؟

۱۰۷– لنگرودی                 حسن                                    سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت)

۱۰۸– لنگرودی                اکبر                                            سازمان مجاهدین خلق ایران

 ۱۰۹- ماهباز( علوی)         علی                                      سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت)  

 ۱۱۰ – مجد زاده            حسن                                              سازمان مجاهدین خلق ایران        

 ۱۱۱  – محمدی گلسفیدی        حسین                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱۲– محمودی                زینب                                          سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱۳- مسیحای لنگرودی      بیژن                                          ؟ 

۱۱۴- مسیحای لنگرودی       محمد                                        اعضاء هوادار  سچفخا 

۱۱۵ – مسیحای لنگرودی       منیژه                                         سازمان مجاهدین خلق

   ۱۱۶ – مسیحای لنگرودی          مهدی                                  اعضاء هوادار  سچفخا 

۱۱۷- مطلبی لنگرودی         شاهپور                                       سازمان مجاهدین خلق ایران                                                          

 ۱۱۸- منصوری                رضا                           سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) 

۱۱۹- میثمی لنگرودی             حسن                                            حزب توده ایران

۱۲۰- میشینی لنگرودی           ناصر                                   سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)

۱۲۱ – نیکفر                      حسن                                   کاندید سازمان مجاهدین خلق ایران

                                                                                              از شهرستان لنگرود

۱۲۲– نیکفر شلمانی              علی                                           سازمان مجاهدین خلق ایران

 ۱۲۳– نوربخش                   ؟                                              سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۴–  میر ناطقی لنگرودی      سید ابوالقاسم                               سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۵– نجفی امیر کیاسر         محمد                                          سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۶– نجاتی                      محمد                                         سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۷- هوشیاری لنگرودی      سید خلیل                            سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت )

۱۲۸- هدائی                       بهمن                                              اعضاء هوادار  سچفخا

۱۲۹– یوسفی کنعانی            اصغر                                          سازمان مجاهدین خلق ایران

اسامی جدید

      ۱۳۰ – گلکار                     زهره                                       سازمان مجاهدین خلق ایران

      ۱۳۱ – عبدی خواه              حسن                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

      ۱۳۲ – پرویزی                 پرویز                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

      ۱۳۳ – زینعلی                  کاظم                                   معلم از سازمان مجاهدین خلق ایران

                                         طبق اطلاع نامبرده در روستای حسنعلی ده به خاک سپرده شده است .

      ۱۳4- طاهر پور شلمانی      محمد علی                          معلم از سازمان مجاهدین خلق ایران

                                                                درسال شصت ویک در زندان لنگرود اعدام شد.

      ۵ ۱۳- راسخی                  مهدی                                        سازمان مجاهدین خلق ایران

      ۱۳۶- شوقی                   مجید                                           سازمان مجاهدین خلق ایران

      ۷ ۱۳ – پور محمدی            مجید                                         سازمان مجاهدین خلق ایران

      ۱۳۸ – جوادی فر لنگرودی      امیر                                        وابستگی گروهی نداشت

      ۱۳۹ – آرامی                 سینا                                              وابستگی گروهی نداشت 

     ۱۴۰-  کیمیایی                مرتضی                                                      ؟   

******************************************************

 http://rahekargar.wordpress.com/2011/09/01/nawi-5625/

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: