مجموعه گفت‌و‌گو با یک شاهد تجاوز و شکنجه در حکومت اسلامی ایران- مسعود نقره کار

بخش ۱۲: انتخابات نبود افتضاحات بود و افتضاح‌تر از انتخابات، خاتمی بود

مسعود نقره‌کار

«حاج آقا …. از فرمانده هان نيروی نظامی و از مسؤلين انتخابات در وزارت کشورا ست . دوستی ديرينه ی من و او به جنگ و جبهه بر می گردد. از او در باره انتخابات نهمين دور مجلس شورای اسلامی و شرکت سيد محمد خاتمی می پرسم و نظر می خواهم . می گويد:

«…مورد انتخابات با حدود ضريب ۶۰ درصد خواسته ی رهبری تامين شد . و متاسفانه کار تعداد بيشتری از وکلا به دوره دوم افتاده شده ، با اين حال اکثريت مجلس اسلامی در خدمت و اختيار بيت خواهد بود. اما مورد محوری يعنی حذف احمدی ( منظور احمدی نژاد است) و تصفيه هاشمی ست. از مدت ها پيش شروع شده . در مورد احمدی سريع تر انجام می شود . اين کار به عهده لاريجانی مجلس گذاشته شده است ، در مورد هاشمی اما کار دشوار تر خواهد بود. چون پر احمدی و طرح های اش جانی ندارند و اطرافيان اش خودی هستند، می توانند دورو برش را خالی کنند اما در مورد هاشمی اينطور نيست .دنباله ها و وفاداران هاشمی بسيار ريشه دارند. سهل نيست ، حتی حذف او می تواند همراه با فتنه ای ديگر باشد هولناک تر از فتنه قبلی.، فتنه ای که تيشه ای خواهد بود. بنابراين حتی در صورت جابجائی و بر داشتن هاشمی از شورای مصلحت و انزوای او کار مشگل تر می شود، کنترل اش را دشوار تر می کند ، اگر در شورا بماند قابل کنترل تر خواهد بود ، و زير نظر داشتن اش سهل تر خواهد بود.البته حذف احمدی هم بدون پسامد نخواهد بود، اما آن ها که انتخابات ۸۸ را هماهنگ کردند ترتيب او را هم خواهند داد، احمدی اطرافيان اش مالی و انباشته هستند، حفظ آن ها مستلزم نيروهای قابل اطمينانی ست. گفتم قبل از حمله به احمدی بايد اطرافيان احمدی را جذب کنند که می کنند ، با تضمين های جانی و مالی ، اين ها اعلب نظامی و انتظامی و سپاهی و پست های حساس امنيتی کار می کنند . مشگل بعدی و اساسی انتخاب رئيس جمهور است . حداد عادل و لاريجانی مجلس مورد نظر رهبری وبيت هستند ، يکی برای مجلس و ديگری برای قوه مجريه ، عادل شايسته قوه مجريه نيست ، با اين پست مشگل خواهد داشت، لاريجانی پشتش محکم است ، اما برای آن ها آدم خالصی نيست ، ته دل با رفسنحانی ست و اين را گزارش های عينی و اطلاعاتی نشان داده،، رهبری نظرش بيشتر لاريجانی ست مشروط به اينکه ترديد نکنند که او خط و ربط از رهبری بگيرد، مثل برادرش لاريجانی قضائيه، که يک شبهه هست و بود و نبودش هم تاثيری ندارد.نام اش و عناوين اش بيشتر تابلوست. بيت رهبری به او خط و ربط می دهد و او هم گوش به فرمان است. در صورتيکه خيالشان از لاريجانی مجلس راحت شود ۸ سال آينده قوه مجريه بيمه می شود، در واقع بيت می خواهد هر سه قوه در راستای رهبری و بيت باشند.، بدون هيچ انحرافی ، به هر حال يک خط و رسمی اساسی و مهندسی شده است که روی آن دارند کار می کنند. البته نقاط حساسی دارد که بايد تماما» حل شوند، که حل می کنند ، مثل انتخابات مجلس نهم ، که انتخابات نبود ، افتضاحات بود. اگر به آن جهت داده نمی شد و کنترل نمی شد شکست انتخابات نمايان و جهانی می شد. رهبری و » جلسه» پشت انتخابات بودند و آبرو مندانه آن را قالب کردند، به شکلی باورمند و قابل قبول. واقعيتی بود که نرخ حضور مردم آنقدر رسوب کرده بود و چنان ناهماهنگ بود که طی سال های بعد از انقلاب بی سابقه بود. در کردستان ، فارس و بلوچستان کمترين رای را داشتيم ، بی سابقه بود. اگر حضور سربازان امام زمان ، چه صبح و چه بعد از ظهر نبود ، آبرو ريزی می شد . اين برادران در دو وعده رای دادند ، يک بار صبح و يک بار بعد از ظهر. و خب اين ها جدا از رای هائی بود که قبل از شروع انتخابات در صندوق ريخته شده بودند و يا در نظر گرفته شده بودند، خلاصه برادر انتخابات نبود افتضاحات بود.

در مورد خاتمی هم تعجبی نکرديم . می دانستيم او آدم فرومايه و فرصت طلبی ست. سال هاست او را می شناسيم يادت نيست در دوران جنگ ؟ در آن موقع که مسؤليت ارشاد را داشت؟ هميشه آلت فعل بيت امام بود، بيش از اندازه ی يک آدم معمولی، فرومايگی دارد، با پيشنهاد هاشمی در انتخابات رياست جمهوری شرکت کرد ، با پشتيبانی و پول هاشمی و پول های بيت المال و دولتی ، و رای آورد. در دو دوره رياست جمهوری هم فرومايگی اش را نشان داد، به نظر من شرافت اخلاقی ندارد. همان خواری زمان امام را به دوران خامنه ای و بيت اش آورده . به شيوه ی يک انسان مترقی خصلت های آخوند ی به تمام معنا دارد، دروغ و ريا، شيادی و فرصت طلبی ، عملا چه در دوره اول و دوم شرافت نشان نداد، اين مرد در کار سياسی اصلن فرقی نکرده ، تغيير نکرده ، جسمش فربه شده اما نه فکر و کارش، همان شيوه های ناجوانمردانه. با تبهکاری در خدمت و خيانت به رژيم و مردم است. رای او ادامه ی خصوصيات اخلاقی او بوده وهست ، که در افتضاحات مجلس نهم ادامه خصوصيات اخلاقی سابق اش است. بر خلاف جامعه دوستان نزديک اش او را بهتر می شناسند. هرگز منشا اثر مثبت نبوده ، جارو جنجال است. در اين انتخابات هم اين مرد افتضاح کرد.(۱)

مورد جنگ و ادامه وضع موجود هم طرح مورد بحث است که چون در مرحله مقدماتی می باشد ، می بايد حوصله داشت. سرخط «جلسه بيت» اما فعلا» مسئله بسيار مهم اقتصاد هست . در مورد جنگ طرح دارند و مقدمتا» روی آن صحبت می کنند ، مسئله انرژی اتمی هم هست اما به اقتصاد اولويت داده شده ، برای اينکه زير ساز ها ويران شده اند ، بيکاری بيداد می کند، فساد و دزدی بيداد می کند. نيروهای خلاق در حال فرار بيشترند، بايد بپذيريم ما هيجکدام دانش و استعداد سياسی لازم را نداشته و نداريم ، قادر به حفط جامعه و اداره ی چارچوب آن نيستيم. تحريم ها بر مشگلات افزودن اما اگر تحريم هم نمی شديم اين فرو ريزی قابل انتظار بود. شخصا» با قاطعيت می گويم .هيچکس از مسؤلين و مردم در شرايط موجود مقصر نيستند، مقصر انقلاب ، مسؤل انقلاب و ياران انقلاب هستند. راهی جز زانو زدن جلوی مردم و ياری خواستن از مردم نداريم . اگر جنگی شود مردم از مسؤلين جدا خواهند بود و حمايت نخواهند کرد. مسؤلين خودمی دانند که تنها مانده اند . بايد سلاح هايمان رابر زمين بگذاريم و تسليم مردم شويم. و شجاعانه از مردم خودمان عذر خواهی کنيم و خدمت گذاری آن ها بکنيم ما بايد از مردم عذر خواهی کنيم ، آقائی بس است ، من به عنوان يک فرمانده نظامی ارشد و از مسؤلين، نحستين خدمتگذار خواهم بود که سلاح بر زمين بگذارد و از مردم عذر خواهی و طلب بخشش کند…»

۲۳ اسفند ۱۳۹۰

***

زير نويس:
* سلسله مطالبی که دوازدهمين بخش آن را خوانديد، اظهارات يکی از کارکنان سابق قوه قضائيه حکومت اسلامی درشکنجه گاه ها و زندان های اين حکومت، و در جبهه جنگ است. او به عنوان شاهد تجاوزبه دختران و زنان زندانی، شاهد شکنجه واعدام زندانيان سياسی و عقيدتی، از گوشه هايی از جنايت های پنهان مانده ی جنايتی به نام حکومت اسلامی پرده بر می دارد.( با توجه به اينکه در زندان ها حکومت اسلامی، شاغلين در زندان ها از نام های متعدد و مستعار استفاده می کردند – و می کنند- ، نام ها و فاميلی ها می توانند واقعی، و حقيقی، نباشند).
برای پيشبرد گفت و گوها قرارمان اين شد که در صورت امکان يک هفته مسائل مربوط به سال های گذشته مطرح شود و يک هفته مسائل روز. راوی اين سلسله مطالب سال ۱۳۸۵ ايران را ترک کرده است و در يکی از کشورهای شرق آسيا پناهنده است، او اما به دليل شغل های حساس و ارتباط های گسترده اش به هنگام خدمت ، هنوز با تعدادی از فرماندهان سپاه و نيروهای انتظامی ،کارکنان قوه قضائيه و روحانيون ارتباط دارد. اطلاعاتی که پيرامون مسائل جاری داده می شود از طريق همين ارتباط هاست.
۱-» ….به گمان من ( راوی اين سلسله مطالب- م.ن) ، عليرغم راه افتادن و رواج واژه های» خودی و غير خودی» در دوره اصلاحات ، خود خاتمی غيرخودی نبوده و نيست و برای بيت بيشتر يک خودی ست و بايد جزء » خواص» گذاشتش .هر دوره عده ای به بيت نزديک و بساط مريد و مرادی گسترده می شد. در زمان خمينی آن ها که به خمينی وفادار بودند و به بيت نزديک بودند » مخلصين» بودند. اين ها متدين بودند و به نحوی با او ارتباط مکتبی داشتند يا در جبهه ها فعال بودند و هر ماه به حضور امام پذيرفته می شدند.بيشتر هم فرمانده لشکر هاو فرمانده ها بودند ، و خود من هم در ميان آن ها بودم. با مردن خمينی » مخلصين» تبديل شدند به » خواص»، دوره اصلاحات هم » خودی» شدند. دو باره اين کلمه » خواص»روی زبان ها افتاد . امروز بيشتر اطرافيان بيت را » خواص با بصيرت» می خوانند که به بيت حامنه ای نزديک اند.

*****

http://news.gooya.com/columnists/archives/137438.php

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: