شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران منتشر کرد: کتاب «دریاچه ارومیه» نوشته مهرداد مهرپور محمدی

کتاب «دریاچه ارومیه»

نویسنده: مهرداد مهرپور محمدی

ناشر: شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

بخشی از مقدمه کتاب: آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶِ رويِ درﯾﺎﭼﻪيِ اروﻣﯿﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮريِ اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، ﻓﺮﺟﺎمِ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮايِ درﯾﺎﭼﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮرِ ﮐﻠﯽ، ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺮدمِ اﯾﺮان، ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻋﻤﻞﮐﺮد رژﯾﻢِ ﺟﻤﻬﻮريِ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. اوﺿﺎعِ ﺑﺤﺮاﻧﯽِ درﯾﺎﭼﻪيِ اروﻣﯿﻪ، ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻢﻫﺎيِ ﭘﺮﺷﻤﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻖِ ﮐﺸﻮرِ ﻣﺎ روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ، درﯾﺎﭼﻪيِ اروﻣﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ ﻣﻄﺎﻣﻊِ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﯿﺎزﻫﺎيِ اﻣﻨﯿﺘﯽِ رژﯾﻢِ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽِ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﺑﻮديِ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽِ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺳﺘﻔﺎده يِ ﺳﻮء از ﻣﻨﺎﺑﻊِ آب و ﺧﺎك، ﻏﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪات درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ «آرِﺗﻤﯿﺎ»، اﺣﺪاثﺟﺎده در داﺧﻞِ درﯾﺎﭼﻪ و… ﻫﻤﻪﮔﯽ ﻣﻮارد زﯾﺎنﺑﺎري ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرِ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮِﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎيِ ﻣﻨﻔﯽِ آنﻫﺎ، درﯾﺎﭼﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎيِ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽاش را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در واﻗﻊ آن ﭼﻪ اﻣﺮوز در ﺧﺼﻮصِ درﯾﺎﭼﻪيِ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪيِ ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺳﺎﻟﯿﺎنِ ﻃﻮﻻﻧﯽِ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺎﺑﻮديِ اﻗﻠﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه اﺳﺖ. درﯾﺎﭼﻪيِ اروﻣﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮِ ﺣﺎﮐﻤﺎنِ رژﯾﻢِ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽِ ﺟﻤﻬﻮريِ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺸﯽِ ﻏﺎرتﮔﺮاﻧﻪيِ آنﻫﺎ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎيِ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊِ ﮐﺸﻮر، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺿﻤﻦِ آن ﮐﻪ، اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرِ وادارﻧﻤﻮدنِ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪيِ ﺷﻤﺎلِﻏﺮبِ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از آنﺟﺎ، دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ. راهﮐﺎرﻫﺎيِ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮايِ ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪيِ اروﻣﯿﻪ از اوﺿﺎعِ ﺑﺤﺮاﻧﯽِ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎمِ ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎﺑﻮديِ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺪ و اﮔﺮ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺪه آلِ ﺧﻮد در ﺳﺎلﻫﺎيِ دور و ﭘﯿﺶ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮدد، دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻧﺎﺑﻮدي ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. اﻣﺎ ﭼﺎره اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮايِ ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪيِ اروﻣﯿﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽِ ذﺧﺎﯾﺮِ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﯾﺮان، ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽِ رژﯾﻢِ ﺟﻤﻬﻮريِ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد!

در این کتاب می خوانید: نامِ دریاچه یِ ارومیه، مشخصاتِ طبیعی و تقسیماتِ کشوریِ استانِ آذربایجانِ غربی، آشنایی با پارکِ ملی و دریاچه یِ ارومیه، حوضه یِ آبریز دریاچه یِ ارومیه، زمین شناسیِ دریاچه یِ ارومیه، ویژه گی ها و ترکیباتِ شیمیاییِ آبِ دریاچه یِ ارومیه، اکوسیستمِ دریاچه، کارکردها، تولیدات و خدماتِ دریاچه، دلایلِ کاهشِ حجمِ آب و سطحِ دریاچه، آلوده گیِ دریاچه یِ ارومیه و حوضه یِ آبریز آن، وضعیتِ کنونیِ دریاچه یِ ارومیه، عوارضِ کاهشِ سطح و خشک شدنِ دریاچه یِ ارومیه، زمین خواری در محدوده یِ دریاچه یِ ارومیه، آینده یِ دریاچه یِ ارومیه و تاثیرِ آن بر منطقه، طرح هایِ نجاتِ دریاچه یِ ارومیه، دولت و بحرانِ دریاچه یِ ارومیه، مجلسِ شورایِ اسلامی و بحرانِ دریاچه یِ ارومیه، اعتراضاتِ مردمی برایِ نجاتِ دریاچه یِ ارومیه، وضعیت و احکامِ معترضانِ زندانی، واکنش ها و فعالیت های افراد و سازمان هایِ مخالفِ حکومت، جمع بندی.

فایل کتاب را از این جا دریافت کنید

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: